Regulamin serwisu internetowego

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Konto Klienta
§ 4 Zamówienia
§ 5 Płatność i cena
§ 6 Odstąpienie od umowy
§ 7 Reklamacje
§ 8 Ochrona Danych Osobowych
§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Dostępność Serwisu
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Serwis / Serwis Internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.relaxbeauty.pl,
2. Sprzedawca – Magdalena Marek Dobro z Natury, ul. Zachodnia 18, 96-515 Paprotnia. NIP: 8751494886, adres poczty elektronicznej: kontakt@relaxbeauty.pl , numer telefonu: 881 206 636.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Kursy on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego,
4. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający z Serwisu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta,
5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Serwisu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas  Rejestracji  w  Serwisie  internetowym,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
7. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Kursów on-line i umożliwiający Klientowy dostęp do zakupionych Kursów on-line,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca Kursy on-line w Serwisie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Kursy on-line w Serwisie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Kursy on-line w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Kursy on-line w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
11. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w Serwisie internetowym.
12. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym, w ramach, której widoczne są Kursy on-line dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy,
14. Kurs on-line – treści cyfrowe dostępne w Serwisie internetowym, dostarczane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego;
15. Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, dotycząca Kursów on-line objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
16. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
17. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Serwisu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online iMoje, Stripe.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.relaxbeauty.pl prowadzony jest przez Magdalena Marek Dobro z Natury, ul. Zachodnia 18, 96-515 Paprotnia. NIP: 8751494886, adres poczty elektronicznej: kontakt@relaxbeauty.pl , numer telefonu: 881 206 636.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy. 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie internetowym, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
6. Kursy on-line oferowane w Serwisie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
7. Kurs on-line może być odczytany za pomocą przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Kursów on-line, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Kursów on-line znajdują się na kartach w opisach Kursów on-line (jeżeli ich dotyczą).
8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
10. Sprzedawca posiada uprawnienie do zawieszenia Konta oraz odmowy dostępu do zasobów Serwisu w sytuacji, gdy Klient podejmuje celowe działania, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu. Dotyczy to zwłaszcza prób modyfikacji lub usunięcia zasobów Serwisu. Ponadto, jeżeli zachowanie Klienta jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, Sprzedawca może podjąć kroki wstrzymujące dostęp do Konta oraz zasobów Serwisu.
11. Materiały i zasoby zawarte w Kursach, takie jak teksty, nagrania mp3 i video są przeznaczone wyłącznie dla Klienta, który nabył do nich dostęp. Użytkownik może korzystać z tych materiałów wyłącznie na własny użytek i bez prawa do dalszego rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

§ 3 Konto Klienta
1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 4 Zamówienia
1. Informacje o Kursach on-line prezentowane w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Kurs on-line, który zamierza kupić. Dodanie Kursu on-line do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Kursy on-line mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
4. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Kursu on-line do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem wybrania sposobu płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia.
5. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Kuru on-line do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania danych płatnika oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana w Serwisie internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy między Sprzedawcą a Klientem.

§ 5 Płatność i cena
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Kurs on-line tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób: 1) płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności.
2. Nabycie dostępu do kursu dokonuje się poprzez dokonanie płatności w jednym z dwóch trybów:
a) subskrypcyjnego, z określonym czasem dostępu zawartym na stronie sprzedażowej kursu,
b) jednorazowego, obejmującego określony czas dostępu do kursu, zgodnie z informacją zawartą na stronie kursu.
3. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
4. Ceny podane w Serwisie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
5. W przypadku płatności za pośrednictwem Operatora płatności czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku płatności przelewem bankowym Zamówienie zrealizowane zostanie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Serwisu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i Klient przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody,  zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
5. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Klient ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji Kursu w dowolnym momencie, korzystając z opcji „Anuluj subskrypcję” dostępnej w panelu klienta w sekcji „Płatności”. W przypadku złożenia rezygnacji, usługa zostanie zakończona z dniem następującym po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
11. Brak uregulowania płatności za kurs płatny w subskrypcji w ciągu 30 dni skutkuje automatyczną rezygnacją Klienta z subskrypcji. Rezygnacja następuje od następnego okresu rozliczeniowego.

§ 7 Reklamacje
1. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.
2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Kursu on-line z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się 6. Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych
1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://relaxbeauty.pl/polityka-prywatnosci/ , stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne: 1) założenie i prowadzenie Konta klienta w Serwisie internetowym; 2) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy; 3) umożliwienie korzystania z Koszyka; 4) dostęp do zakupionych Kursów on-line; 5) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Serwisie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Kursach on-line;
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne: 1) komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu; 2) dostęp do sieci Internet; 3) dostęp do poczty elektronicznej; 4) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej.
6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.
7. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Klient niezwłocznie o jej wynikach.

§ 10 Odpowiedzialność
1. Uczestnictwo w kursach online oferowanych przez Serwis, w tym kursach z zakresu automasażu i jogi twarzy, jest dobrowolne i opiera się na indywidualnej odpowiedzialności Klienta. Uczestnicy powinni być świadomi, że wszelkie czynności podejmowane w trakcie kursu odbywają się na ich własne ryzyko.
2. Zalecamy każdemu Klientowi, który chce zacząć korzystać z kursu online w Serwisie (zwłaszcza tym z istniejącymi schorzeniami zdrowotnymi lub dermatologicznymi) skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem Kursu. Informacje i ćwiczenia zawarte w Kursie nie zastępują profesjonalnej porady medycznej, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego zrozumienia lub interpretacji treści kursu.
3. Klient uczestniczący w Kursie online w Serwisie potwierdza, że posiada wystarczającą zdolność fizyczną do bezpiecznego uczestnictwa w Kursie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, szkody czy inne konsekwencje wynikłe z nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń.
4. Wszelkie treści, porady i informacje zawarte w kursie mają charakter wyłącznie edukacyjny. Klient jest zobowiązany do korzystania z tych informacji z umiarem i zrozumieniem, a wszelkie decyzje dotyczące zdrowia powinny być podejmowane po skonsultowaniu się z odpowiednim specjalistą.

§ 11 Dostępność Serwisu
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby użytkowanie Serwisu odbywało się bez zakłóceń, usterek i niedogodności dla Klientów.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu z powodu niezbędnych napraw, konserwacji oraz tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione działania nie wynikają z awarii, lecz są planowane, zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie, podając przewidywany czas trwania przerwy w dostępie do Serwisu.
3. W przypadku gdy Klient nie może korzystać z Serwisu z powodu problemów technicznych, proszony jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą Formularza Kontaktowego lub drogą mailową na adres: kontakt@relaxbeauty.pl. Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie internetowym.
2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
5. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie internetowym.
6. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
7. Wszelkie elementy graficzne Serwisu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
8. W celu korzystania ze Serwisu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Serwisu internetowego, Licencji na korzystanie z Serwisu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego
10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Magdalena Marek Dobro z Natury
Ja/My() ………………………………… niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów() umowy dostawy następujących towarów o świadczenie następującej usługi:
…………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy: …………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………….
Adres konsumenta: …………………………………….
Podpis konsumenta
…………………………………………….
Data: ……………………………………….