Polityka prywatności

Polityka prywatności

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, jak również gdy kontaktujesz się z naszą firmą i kupujesz treści cyfrowe znajdujące się w naszej ofercie. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Marek Dobro z Natury, ul. Zachodnia 18, 96-515 Paprotnia, NIP 8751494886. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: kontakt@relaxbeauty.pl
lub listownie na adres: Magdalena Marek Dobro z Natury, ul. Zachodnia 18, 96-515 Paprotnia

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Stosujemy, wymagane przez przepisy prawa krajowego oraz unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby
nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wymagających tego funkcjonalności Serwisu internetowego, w tym dla założenia i prowadzenia Konta klienta
oraz złożenia i realizacji zamówienia.
4. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak długo będziemy
je przechowywać?


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Serwisu internetowego korzystasz. Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie
Regulaminu, w tym przede wszystkim w celu prowadzenia Konta klienta, jak również w celu złożenia i realizacji zamówienia w Serwisie internetowym. Twoje dane osobowe mogą być przez nas
przetwarzane w celu:

Konto Klienta i inne usługi świadczone drogą elektroniczną
Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta klienta, a także inne zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu internetowego (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kraj], adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres klienta, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a. prowadzenie Konta klienta i świadczenie innych, określonych w Regulaminie usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz zakładając Konto klienta i akceptując Regulamin, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres utrzymywania Twojego Konta klienta lub przez okres świadczenia innej usługi drogą elektroniczną, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Złożenie zamówienia w Serwisie internetowym
Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w Serwisie internetowym (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kraj], adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres klienta, metoda płatności, numer płatności, numer zamówienia, data zamówienia, wartość zamówienia, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a. realizacja Twojego zamówienia złożonego w Serwisie internetowym i wykonanie w ten sposób zawartej umowy, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. lit. c) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, chyba, że dalsze przechowywanie danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe, rachunkowe) lub uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Marketing i analityka Serwisu internetowego

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, a także Twoje dane zebrane w ramach Twojej aktywności w Serwisie internetowym, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a. marketing naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących możliwe jest tylko za Twoją uprzednią zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych).

b. tworzenie zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na doskonaleniu i rozwoju Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Kontakt mailowy lub telefoniczny

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym (tj. dane niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu), a także zebrane w toku dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a. udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez chat online, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

b. podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, jeżeli tego dotyczyć będzie prowadzona komunikacja (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO),

c. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: kontakt@relaxbeauty.pl lub listownie na adres: Magdalena Marek Dobro z Natury, ul. Zachodnia 18, 96-515 Paprotnia

Przysługuje Ci uprawnienie do:

a. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,

c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów.

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, udostępniamy Twoje dane osobowe w szczególności podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień, płatności elektronicznych, księgowe, hostingowe, informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM.

Niektóre podmioty świadczące dla nas usługi mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tymm.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.